ตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5

    สาระที่ ๑  จำนวนและการดำเนินการ

    มาตรฐาน ค ๑.๒    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ
และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๒.  บวก ลบ คูณ และบวก

ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่

คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกิน

สองตำแหน่ง  พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

การบวก การลบ การคูณ และการบวก ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งใช้วิธีการเดียวกับการบวก
การลบ การคูณ และการบวก ลบ คูณระคนของ จำนวนนับ

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
บวก และลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๒.
คูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับได้

๓.
คูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้

๔.
บวก ลบ คูณระคนของทศนิยมได้

๑.
ทักษะการแปลความ

๒.
ทักษะการให้เหตุผล

 

๑.
เขียนแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ  และบวก ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

๒.
เขียนอธิบายให้เหตุผลถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจความหมายของ

การบวก
การลบ การคูณ  และการ

บวก
ลบคูณระคน

๒.
หาวิธีการนำเสนอความหมาย

ของการบวก
การลบ การคูณ  และ

การบวก
ลบ  คูณระคน

๓. แสดงวิธีการบวก การลบ
การคูณ  และการบวก ลบ คูณระคน

๔.
ฝึกปฏิบัติโดยทำชิ้นงาน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการ

๖.
พิจารณาให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

๓.
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

การแก้โจทย์ปัญหาระคน สามารถทำ

ได้หลายวิธี
แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับได้

๒.
แก้โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติ ไตรยางค์ได้

๑.
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
๑.
เขียนแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

๒.
เขียนแสดงการ

ให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

๒.
วางแผนในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงหลักการ หรือวิธีการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

๓.
ดำเนินการตามแผนที่วางแผนไว้

๔.
สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

  ๓. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับได้

๔.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ
การหาร เศษส่วน และการบวก ลบ คูณระคนเศษส่วนได้

๕.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมและสร้างโจทย์ปัญหาได้

๖.
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการหากำไร
ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขายได้

 

     

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ป.5 (คณิตศาสตร์)

สาระที่๑  จำนวนและการดำเนินการ                                                                                                                                                                                            มาตรฐาน ค ๑.๒    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ
และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๑.  บวก ลบ คูณ หาร

และบวก ลบ
คูณ

ระคนของเศษส่วน

พร้อมทั้งตระหนัก

ถึงความสมเหตุ

สมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

การบวกหรือการลบ

เศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
ต้องทำตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงบวกลบกัน
โดยใช้หลักการการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน-เท่ากัน
การคูณเศษส่วนทำได้โดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  การหารเศษส่วนทำได้โดยนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
บวกและลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้

๒.
คูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้

๓.
คูณเศษส่วนกับเศษส่วนได้

๔.
หารเศษส่วนด้วยจำนวนนับได้

๕.
หารจำนวนนับด้วยเศษส่วนได้

๖.
หารเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้

๗.
หาผลลัพธ์บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนได้

๘.พิจารณาถึงความสม

เหตุสมผลของคำตอบได้

 

๑.  ทักษะการแปลความ

๒.
ทักษะการให้เหตุผล

 

๑.
เขียนแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

๒.
เขียนอธิบายให้เหตุผลถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจความหมาย

๒.
หาวิธีการนำเสนอความหมาย

๓. แสดงวิธีการบวก
ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน

๔.
ฝึกปฏิบัติโดยทำชิ้นงาน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการ

๖.
พิจารณาให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ป.5

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สาระที่
๑  จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน
ค ๑.๑
  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๑.  เขียนและอ่านเศษส่วน

จำนวนคละ  และทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

  • · เศษส่วน
    จำนวนคละและ

ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน

  • ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบ

ได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ  ทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
อ่านและเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๒.
เขียนจำนวนนับในรูปของเศษส่วนได้

๓.
เขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
และการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้

๔.
เขียนเศษส่วนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้

๑.
ทักษะการแปลความ
    เขียนรายงานการสำรวจจำนวนต่าง ๆ
ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันว่ามีจำนวนใดบ้างเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกิน
จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
พร้อมออกมานำเสนอ

 

๑.
ทำความเข้าใจความหมาย

๒.
นำเสนอวิธีการอ่านและการเขียน

๓.
ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียน

๔.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการอ่านและการเขียน

 

 

 

 

๒.  เปรียบเทียบ

และเรียงลำดับ

เศษส่วนและ

ทศนิยมไม่เกินสอง

ตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

การเรียงลำดับเศษส่วน

และทศนิยม สามารถใช้ทักษะการเปรียบเทียบได้

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
เขียนทศนิยมในรูปกระจายได้

๒.
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๓.
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้

๑.
ทักษะการเปรียบเทียบ

๒.
ทักษะการเรียงลำดับ

๓.ทักษะการให้เหตุผล

๑.
เขียนแสดง       การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

๒.
เขียนแสดงการสรุปหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

๑.
กำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ

๒.
พิจารณา
เพื่อเปรียบเทียบและ

การเรียงลำดับ

๓. แสดงวิธีการเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.
สรุปหลักเกณฑ์เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๓.  เขียนเศษส่วนในรูป

ทศนิยมและร้อยละ

เขียนร้อยละในรูปเศษส่วน

และทศนิยม และเขียน

ทศนิยมในรูปเศษส่วนและ

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

ร้อยละสามารถเขียน

แสดงในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100
หรือ ในรูปทศนิยมสองตำแหน่ง

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
เขียนเศษส่วนที่
ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและร้อยละ

๒.
เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม

๓.
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ

๑.
ทักษะการแปลความ
๑.
เขียนเศษส่วนใน

รูปทศนิยมและร้อยละ

๒.
เขียนร้อยละใน

รูปเศษส่วนและทศนิยม

๓.
เขียนทศนิยมใน

รูปเศษส่วนและร้อยละ

๔.เขียนแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ

๑.
ทำความเข้าใจความหมายของ

ร้อยละ  เศษส่วน และทศนิยม

๒.
นำเสนอความหมายที่ตรงกัน

หรือสัมพันธ์กันของร้อยละ

เศษส่วน
และทศนิยม

๓. นำเสนอวิธีการเขียน

๔.
ฝึกปฏิบัติการเขียน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์

การเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21

พฤติกรรมของผู้เรียน

พฤติกรรมจากการสังเกต

1.ทักษะในการสื่อสาร รับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา รวมทั้งเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก แลทัศนะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆได้ดีอีกทั้งสามารถแสดงความสามารถแสดงความคิดเห็นจากการประเมินชิ้นงานทั้งของตนเองและเพื่อนๆได้อย่างมีเหตุผล

 

2.ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information,

Media and Technology Literacy Skills)

 

วิเคราะห์ เลือกใช้ จัดการสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเช่น ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในการสร่งชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รู้จักการใช้ตัวอักษรในการสร้างานหรือภาพเคลื่อนไหวในการตกแต่งผลงานในการนำเสนอในกลุ่มสาระต่างๆได้ดีและเป็นที่น่าสนใจ
3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบ(Critical Thinking and Systems Thinking) คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีมีขั้นตอน 3.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดและวางแผนจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
4.ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

(Creativity and Intellectual Curiosity)

ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการออกแบบอย่างสร้างสรรค์

ตามความคิดของตนเองและกลุ่มและสามารถคัดเลือกชิ้นงานที่ดี โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก

5.ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา(Problem Identification,

Formulation & Solution)

คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆ ในระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ 5.นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการสร้างชิ้นงานโดยการระดมความคิด มีการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหา โดยนำข้อมูลต่างๆ มาคิดแยกแยะ แสดงความคิดเห็นในการสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

บทคัดย่อโครงงานอิฐฯ

ชื่อโครงงาน      อิฐบล๊อกจากขยะ

ประเภทโครงงาน  สาขาชีวภาพ  เคมี และสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน              1    เด็กชาย   ธีรกานต์     จันทรเพท

2.   เด็กชาย   ศรายุทธ     รักษาชล

3.   เด็กชาย   ฤทธิรงค์    เอียดวุ่น

 

ระดับชั้น                   มัธยมศึกษาปีที่  2

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา          นางศิริพร   สุคนธ์  ( 089 – 2992343 )

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ        นายสุเวคิน  บุญฤทธิ์  นางดารารัตน์  ประยูรทอง

โรงเรียน                   วัดเกาะถ้ำ  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000

E – mail  :  siripornsukon @ gmail. Com

ปีการศึกษา               2553

 

                                                              บทคัดย่อ

โครงงานอิฐบล็อกจากขยะ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาวิธีการทำอิฐบล๊อก 2. เพื่อทดลองการทำอิฐบล๊อกจากขยะ  3. เพื่อนำอิฐบล๊อกจากขยะมาใช้ประโยชน์ในการจัดสวนหย่อม   โดยการ นำขยะจาก   ถุงนม  แก้วพลาสติก  และถ้วยโฟม มาทดลองทำเป็นวัสดุประสานในอิฐบล๊อก และ นำอิฐบล๊อกจากขยะมาประเมินคุณภาพ      โดยการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของก้อนอิฐบล็อกจากขยะที่มีขนาดใหญ่จากการตกกระแทก  เพื่อคัดเลือกอิฐบล๊อกจากขยะวัสดุประสานที่ดีสุด และนำขยะที่เป็นวัสดุประสานทีดีที่สุดมาทำอิฐบล๊อกจากขยะ ผลจากการทดลอง พบว่า อิฐบล๊อกที่มีถ้วยโฟมเป็นวัสดุประสานดีที่สุด

 

 

 

 

แบบประเมินทักษะวิทยาศาสตร์

แบบประเมินทักษะกระบวนการการสังเกต

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ….  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

                  1.สนใจเรื่องที่สังเกต

2.ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสักเกต

3.ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต

4.ได้ข้อมูลมากพอ

5.ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกตได้

                 

 

                 

 

                 
                 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

 

แบบประเมินทักษะกระบวนการการวัด

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ … วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

                 

 

1.เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

2.ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว

3.ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด

4.ระบุหน่วยของจำนวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง

5.ผลที่ได้จากการวัด เทียง ตรงแม่นยำ

                 

 

                 

 

                 

 

                 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

แบบประเมินทักษะกระบวนการการจำแนกประเภท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ …  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

   

 

              1.ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล

2.บอกความเหมือนต่างของข้อมูลได้

3.กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกได้

4.จัดสิ่งที่จำแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จำแนกได้

5.ผลการจำแนกถูกต้อง

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

แบบประเมินทักษะกระบวนการการคำนวณ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ …  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

 

เลขที่

 

ชื่อ-นามสกุล

         ตัวบ่งชี้ที่  คะแนน  

หมายเหตุ(ตัวบ่งชี้ )

1 2 3 4 5

รวม

เฉลี่ย

2 2 2 2 2 10   5
                 

 

1.บอกแหล่งที่มาของจำนวนที่ใช้ในการคำนวณได้

2.ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด  การชั่ง หรืออื่น ๆ และระบุหน่วยได้ถูกต้อง

3.นำค่าที่ได้มาจักกระทำให้เกิดค่าใหม่ด้วยการ บวก ลบ คูณ หาร ตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง

4.จำนวนที่ได้จากการคำนวณถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตามต้องการ

5.การคำนวณรวดเร็วเหมาะกับระดับชั้น

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับโครงงานกล้วยหินผง

โครงงาน   กล้วยหินผง                                       ผู้จัดทำ

1.   เด็กหญิง    อุมาภรณ์   สมงาม              2.   เด็กหญิง    วรรณิดา    ขันดง                           3.   เด็กหญิง    ณัฐริกา     เพ็ชรประคอง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ   ตำบลเขารูปช้าง    อำเภอเมือง     จังหวัด สงขลา 90000                                                     ครูที่ปรึกษา

 นางศิริพร  สุคนธ์  โทรศัพท์   089 – 2992343                                                                       e – mail :  siripornsukon@gmail.com                  

ครูที่ปรึกษาพิเศษ

   1.    นาย สุเวคิน         บุญฤทธ์   

   2     นาง ดารารัตน์    ประยูรทอง

        

  หลักการและเหตุผล  

  กล้วยหินเป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้    ซึ่งกล้วยหินเป็นกล้วยที่มีราคาแพงแต่การนำกล้วยหินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำมาทำขนมหรือของว่าง  เช่น  กล้วยหินเชื่อม กล้วยหินทอด  กล้วยหินต้ม หรือ กล้วยหินฉาบ หากนำกล้วยหินมาใช้ทำขนมหรือของว่างไม่หมดก็จะเกิดการเน่าเสียจึงทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร

    ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  จึงดำเนินการทดลองแปรรูปกล้วยหินเป็นกล้วยหินผง เพื่อความสะดวกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งเป็นการทดแทนการใช้แป้งสาลีในการทำขนมคุกกี้   ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่กล้วยหินต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                               1.เพื่อศึกษาวิธีการทำกล้วยหินผง                     2. เพื่อทดลองแปรรูปกล้วยหินผง                     3. เพื่อนำกล้วยหินผงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมทดแทนแป้งสาลี                                     วิธีเตรียมการทำกล้วยหินผง                                      1.นำกล้วยหินมาปอกเปลือกออกให้หมดและล้างให้สะอาด                                                           2.หั่นกล้วยหินเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ำผสมน้ำมะนาวเพื่อป้องกันเนื้อกล้วยหินมีสีคล้ำ                        3.นำแผ่นกล้วยหินไปตากแดดในตู้อบแสงอาทิตย์                                                            4.นำแผ่นกล้วยหินที่แห้งมาตำและปั่นให้ละเอียด                                                         5.ทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น และค่า pH ของกล้วยหินผง                               6.นำกล้วยหินผงมาทำขนมคุ๊กกี้โดยทดแทนการใช้แป้งสาลี

7.ทดสอบ การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น และ ค่า pH ของขนมคุกกี้กล้วยหินผง

วิธีการเก็บข้อมูล                                     1.เตรียมตัวอย่างกล้วยหินผงและขนมคุกกี้กล้วยหินผง                                          2.นำกล้วยหินผง และขนมคุกกี้กล้วยหินผง มาทำการทดลองค่า pH     และการตรวจวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส  สี กลิ่น โดยถือเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1 .วิเคราะห์ค่า pH                                                  2.วิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยกำหนดปัจจัยคุณภาพในการตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัส และการยอมรับของผู้บริโภคสำหรับกล้วยหินผง และขนมคุกกี้กล้วยหินผง ได้แก่   สี      กลิ่น    ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ 129/2546   โดยมีระดับการตัดสิน (คะแนน)   คือ   ดีมาก  4  คะแนน  ดี 3 คะแนน พอใช้    2   คะแนน   ปรับปรุง   1   คะแนน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กระบวนการแปรรูปกล้วยหินผง               2.  ได้กล้วยหินผงที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น  3. ได้กล้วยหินผงที่ทดแทนแป้งสาลีในการทำขนมคุกกี้