หน่วยที่ 2 รักษ์ทะเลสาบ

 


การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น  จำนวน  การชั่ง  การตวง  การวัด  การจัดกระทำข้อมูล
 2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เช่น  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน
 3. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  เช่น  สภาพภูมิศาสตร์
 4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เช่น  การแปรรูปอาหาร  การใช้คอมพิวเตอร์
 5. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา  เช่น  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
 6. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  การสืบค้นจากข้อมูลจากเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. สาระการเรียนรู้ศิลปะเช่น การนำเสนอข้อมูล  การสำรวจจากการวาดภาพ

สาระการเรียนรู้

 1. สภาพภูมิศาสตร์ของทะเลสาบสงขลา
 2. สิ่งมีชีวิตในทะเลสาบ

2.1         พืช

2.2         สัตว์                                                                                                                                                                                                                                                             3.การปลูกป่าชายเลน

กระบวนการเรียนรู้

 1. กิจกรรมภาคสนาม
 2. กิจกรรมการสังเกต
 3. กิจกรรมการสำรวจ
 4. กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
 5. กิจกรรมการทดลอง
 6. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                      สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

 1. อุปกรณ์การทดลองเช่น  เครื่องแก้ว เครื่องชั่ง  แว่นขยาย  หนังสือเรียน  แผ่นภาพโปสเตอร์  วารสาร  เป็นต้น
 2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 3. สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง
 4. อุปกรณ์ของจริง  เช่น  ลูกตาลโตนด  ปลา

แหล่งเรียนรู้

 1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด
 2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น ทะเลสาบ
 3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  เช่น  ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  ครู

การวัดและประเมินผล

1. ด้านความรู้

1.1         จากการสนทนา และตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1.2         จากกปฏิบัติกิจกรรม

1.3         จากการทดลอง

 1. 2.   ด้านทักษะ กระบวนการ

2.1         ประเมินจากทักษะทางวิทยาศาสตร์

2.2         ประเมินจากผลงาน

3      ด้านคุณธรรม  จริยธรรม

3.1         ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ  ความตั้งใจในการทำงาน

3.2         ประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

4      ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

4.1         การอ่านจาการบันทึกความรู้ต่างๆ

4.2         การคิดค่าวิเคราะห์ จากการวางแผนการทดลอง การสำรวจ  การสัมภาษณ์  เป็นต้น

การเขียน สื่อความจากการบันทึกผลการทดลอง  การบันทึกผลการสำรวจ การรายงานโครงงาน

 

One response to this post.

 1. สามารถนำบทเรียนนี้ไปสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: