แผนฯวิทย์ หน่วยต้นตาลบ้านเรา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   สาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์

หน่วย ต้นตาลบ้านเรา  เรื่อง ลักษณะทางพฤษศาสตร์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  ว.1.1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด

สังเกต สำรวจ อธิบายลักษณะของ ราก ลำต้น ใบ ของต้นตาลโตนด

สาระการเรียนรู้

ลำต้น  ใบ  และดอกของต้นตาลโตนด

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความพอประมาณ

นักเรียนมีความเข้าใจสภาพการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  ของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  เพื่อประมาณตนได้ถูกต้อง

2. ความมีเหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                  การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้รู้จักการใช้เหตุผลในการวางแผน  และปฏิบัตตนเอง  ใช้ความรู้ด้วยความจริง รอบคอบและไม่เบียดเบียนผู้อื่น  และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะได้ไม่ประมาท  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. เงื่อนไขความรู้

4.1 รอบรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ต้นตาลโตนด

4.2 รอบคอบในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนรู้จักอดทน  ความเพียร  ความประหยัด  ความซื่อสัตย์  และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้

1.      ให้นักเรียนดูภาพ หรือของจริงเกี่ยวกับลักษณะของต้นตาลโตนด โดยครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม  ดังนี้

1.1  จากภาพนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง

1.2  ในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรที่เหมือนในภาพบ้าง

1.3  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรจากการมองต้นตาลโตนดในภาพ

2.      ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้

3.      แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยกระบวนการกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน

4.     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อสืบค้นข้อมูล

5.    แต่ละกลุ่มรับใบความรู้  ใบงาน  และ ใบบันทึกกิจกรรมเพื่อระดมความคิด  หาข้อสรุปของกลุ่ม และ บันทึกในใบบันทึกกิจกรรม

6.    แต่ละกลุ่มออกไปสำรวจตามใบงาน และ สรุปความคิดเห็นของกลุ่มในใบบันทึกกิจกรรมโดยครูเป็นการค้นหาข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์

7.   ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจ

8.     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  ลักษณะและประโยชน์ของต้นตาลโตนดในท้องถิ่น

9.     ครูเติมเต็มเกี่ยวกับลักษณะของต้นตาลโตนด  สรุปได้ว่า     ลำต้น   ดอก และใบ ของต้นตาลโตนด คือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

10.   นักเรียนส่งใบบันทึกกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

                สื่อการเรียนรู้

  1. ใบความรู้  เรื่อง ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  และดอกของต้นตาลโตนด
  2. ใบงาน  เรื่อง  ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  และดอกของต้นตาลโตนด
  3. ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  และดอกของต้นตาลโตนด
  4. แว่นขยาย
  5. หนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  6. หนังสือสารานุกรม

            แหล่งการเรียนรู้

สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน หรือโรงเรียน

            ชิ้นงาน / ภาระงาน

ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  และดอกของต้นตาลโตนด

การวัดผลประเมินผล

  1. 1.     สิ่งที่ต้องวัดและประเมิน          

1  ทักษะการศึกษาหาข้อมูล  ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

2  ทักษะการใช้ภาษาไทย  ในการนำเสนอข้อมูลและการสนทนาซักถาม

3  ทักษะกระบวนการกลุ่ม

4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  1. 2.       วิธีวัดและประเมิน

ตรวจผลงาน  ใบบันทึกกิจกรรม

ประเมินการนำเสนอผลงาน

ประเมินทักษะด้านต่างๆ

  1. 3.       เครื่องมือวัดและประเมิน

แบบบันทึกตรวจผลงานใบบันทึกกิจกรรม

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินทักษะด้านต่างๆ

กิจกรรมเสนอแนะ

ควรให้นักเรียนทำอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ประเภทต่าง ๆ จากใบของตาลโตนด

 

 


 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: