ใบงาน เขียนแผนที่ความคิด เรื่องส่วนประกอบของพืช(ต้นตาลโตนด)

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   กิจกรรมที่  1      เรื่อง  ส่วนประกอบของพืช (ต้นตาลโตนด)

ชื่อ………………………………………เลขที่………                           วันที่………เดือน……………พ.ศ………..

จุดประสงค์      

อธิบายโครงสร้างของพืช (ต้นตาลโตนด)ซึ่งประกอบ   ด้วย  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอกและผลได้

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำแผนที่ความคิด (Mind  Mapping)   เรื่อง  ส่วนประกอบของพืช(ต้นตาลโตนด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ประเมินตนเอง             (   )  ปรับปรุง  (0-49  %)    (   )  พอใช้  (50 -79  %)        (    )  ดี  (80 – 100  %)

                ประเมินผลจากเพื่อน   (   )  ปรับปรุง  (0-49  %)    (   )  พอใช้  (50 -79  %)       (    )  ดี  (80 – 100  %)        ประเมินผลจากครู       (   )  ปรับปรุง  (0-49  %)    (   )  พอใช้  (50 -79  %)      (    )  ดี  (80 – 100  %)

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: