แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2หน่วย ต้นตาลบ้านเรา สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หน่วย ต้นตาลบ้านเรา  เรื่องลักษณะทางพฤษศาสตร์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  ว.1.1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด

สังเกต สำรวจ อธิบายลักษณะของ ผลและราก ของต้นตาลโตนด

สาระการเรียนรู้

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ผล และราก ของต้นตาลโตนด

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความพอประมาณ

นักเรียนมีความเข้าใจสภาพการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  ของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  เพื่อประมาณตนได้ถูกต้อง

2. ความมีเหตุผล

การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้รู้จักการใช้เหตุผลในการวางแผน  และปฏิบัตตนเอง  ใช้ความรู้ด้วยความจริง รอบคอบและไม่เบียดเบียนผู้อื่น  และสิ่งแวดล้อม

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะได้ไม่ประมาท  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. เงื่อนไขความรู้

4.1 รอบรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ต้นตาลโตนด

4.2 รอบคอบในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนรู้จักอดทน  ความเพียร  ความประหยัด  ความซื่อสัตย์  และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้

1.      ให้นักเรียนดูภาพ หรือของจริงเกี่ยวกับลักษณะของต้นตาลโตนด โดยครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม  ดังนี้

1.1  จากภาพนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง

1.2  ในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรที่เหมือนในภาพบ้าง

1.3  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรจากการมองต้นตาลโตนดในภาพ

2.      ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้

3.      แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยกระบวนการกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน

4.     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อสืบค้นข้อมูล

5.    แต่ละกลุ่มรับใบความรู้  ใบงาน  และ ใบบันทึกกิจกรรมเพื่อระดมความคิด  หาข้อสรุปของกลุ่ม และ บันทึกในใบบันทึกกิจกรรม

6.    แต่ละกลุ่มออกไปสำรวจตามใบงาน และ สรุปความคิดเห็นของกลุ่มในใบบันทึกกิจกรรมโดยครูเป็นการค้นหาข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์

7.   ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจ

8.     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  ลักษณะและประโยชน์ของต้นตาลโตนดในท้องถิ่น

9.     ครูเติมเต็มเกี่ยวกับลักษณะของต้นตาลโตนด     สรุปได้ว่า           ราก     และผลของต้นตาลโตนด คือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

10.   นักเรียนส่งใบบันทึกกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

                สื่อการเรียนรู้

1.ใบความรู้  เรื่อง ลักษณะ  ราก และผลของต้นตาลโตนด

2.ใบงาน  เรื่อง  ลักษณะ  ราก และผลของต้นตาลโตนด

3.ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ลักษณะ  ราก และผลของต้นตาลโตนด

4.แว่นขยาย

5.หนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6.หนังสือสารานุกรม

 

แหล่งการเรียนรู้

 

สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน หรือโรงเรียน

 

            ชิ้นงาน / ภาระงาน

 

ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ลักษณะ  ราก และผลของต้นตาลโตนด

 

การวัดผลประเมินผล

 

1.สิ่งที่ต้องวัดและประเมิน               

 

1  ทักษะการศึกษาหาข้อมูล  ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

 

2  ทักษะการใช้ภาษาไทย  ในการนำเสนอข้อมูลและการสนทนาซักถาม

 

3  ทักษะกระบวนการกลุ่ม

 

4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

2.วิธีวัดและประเมิน

 

ตรวจผลงาน  ใบบันทึกกิจกรรม

 

ประเมินการนำเสนอผลงาน

 

ประเมินทักษะด้านต่างๆ

 

3.เครื่องมือวัดและประเมิน

 

แบบบันทึกตรวจผลงานใบบันทึกกิจกรรม

 

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 

แบบประเมินทักษะด้านต่างๆ

 

กิจกรรมเสนอแนะ

 

ควรให้นักเรียนทำอุปกรณ์  กีฬาพื้นบ้าน   หรือของเล่น   ของใช้ประเภทต่าง ๆ จากผลของต้นตาลโตนด

 

 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: