แผ่นพับโครงงานกล้วยหินผง

โครงงาน   กล้วยหินผง                                       ผู้จัดทำ

1.   เด็กหญิง    อุมาภรณ์   สมงาม              2.   เด็กหญิง    วรรณิดา    ขันดง                           3.   เด็กหญิง    ณัฐริกา     เพ็ชรประคอง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ   ตำบลเขารูปช้าง    อำเภอเมือง     จังหวัด สงขลา 90000                                                     ครูที่ปรึกษา

 นางศิริพร  สุคนธ์  โทรศัพท์   089 – 2992343                                                                       e – mail :  siripornsukon@gmail.com                  

ครูที่ปรึกษาพิเศษ

   1.    นาย สุเวคิน         บุญฤทธ์   

   2     นาง ดารารัตน์    ประยูรทอง

        

  หลักการและเหตุผล  

  กล้วยหินเป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้    ซึ่งกล้วยหินเป็นกล้วยที่มีราคาแพงแต่การนำกล้วยหินมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำมาทำขนมหรือของว่าง  เช่น  กล้วยหินเชื่อม กล้วยหินทอด  กล้วยหินต้ม หรือ กล้วยหินฉาบ หากนำกล้วยหินมาใช้ทำขนมหรือของว่างไม่หมดก็จะเกิดการเน่าเสียจึงทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร

    ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  จึงดำเนินการทดลองแปรรูปกล้วยหินเป็นกล้วยหินผง เพื่อความสะดวกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งเป็นการทดแทนการใช้แป้งสาลีในการทำขนมคุกกี้   ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่กล้วยหินต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                               1.เพื่อศึกษาวิธีการทำกล้วยหินผง                     2. เพื่อทดลองแปรรูปกล้วยหินผง                     3. เพื่อนำกล้วยหินผงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมทดแทนแป้งสาลี                                     วิธีเตรียมการทำกล้วยหินผง                                      1.นำกล้วยหินมาปอกเปลือกออกให้หมดและล้างให้สะอาด                                                           2.หั่นกล้วยหินเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ำผสมน้ำมะนาวเพื่อป้องกันเนื้อกล้วยหินมีสีคล้ำ                        3.นำแผ่นกล้วยหินไปตากแดดในตู้อบแสงอาทิตย์                                                            4.นำแผ่นกล้วยหินที่แห้งมาตำและปั่นให้ละเอียด                                                         5.ทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น และค่า pH ของกล้วยหินผง                               6.นำกล้วยหินผงมาทำขนมคุ๊กกี้โดยทดแทนการใช้แป้งสาลี

7.ทดสอบ การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น และ ค่า pH ของขนมคุกกี้กล้วยหินผง

วิธีการเก็บข้อมูล                                     1.เตรียมตัวอย่างกล้วยหินผงและขนมคุกกี้กล้วยหินผง                                          2.นำกล้วยหินผง และขนมคุกกี้กล้วยหินผง มาทำการทดลองค่า pH     และการตรวจวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส  สี กลิ่น โดยถือเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1 .วิเคราะห์ค่า pH                                                  2.วิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยกำหนดปัจจัยคุณภาพในการตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัส และการยอมรับของผู้บริโภคสำหรับกล้วยหินผง และขนมคุกกี้กล้วยหินผง ได้แก่   สี      กลิ่น    ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ 129/2546   โดยมีระดับการตัดสิน (คะแนน)   คือ   ดีมาก  4  คะแนน  ดี 3 คะแนน พอใช้    2   คะแนน   ปรับปรุง   1   คะแนน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กระบวนการแปรรูปกล้วยหินผง               2.  ได้กล้วยหินผงที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น  3. ได้กล้วยหินผงที่ทดแทนแป้งสาลีในการทำขนมคุกกี้

 

2 responses to this post.

  1. เด็กๆเก่งจังเลยค่ะ…

    ตอบกลับ

  2. ฉันก็ทำโครงงานนี้ด้วยน่ะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: