แบบประเมินทักษะวิทยาศาสตร์

แบบประเมินทักษะกระบวนการการสังเกต

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ….  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

                  1.สนใจเรื่องที่สังเกต

2.ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสักเกต

3.ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต

4.ได้ข้อมูลมากพอ

5.ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกตได้

                 

 

                 

 

                 
                 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

 

แบบประเมินทักษะกระบวนการการวัด

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ … วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

                 

 

1.เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

2.ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว

3.ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด

4.ระบุหน่วยของจำนวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง

5.ผลที่ได้จากการวัด เทียง ตรงแม่นยำ

                 

 

                 

 

                 

 

                 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

แบบประเมินทักษะกระบวนการการจำแนกประเภท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ …  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนน

 

หมายเหตุ

(ตัวบ่งชี้ )

1

2

3

4

5

รวม

เฉลี่ย

2

2

2

2

2

10

5

   

 

              1.ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล

2.บอกความเหมือนต่างของข้อมูลได้

3.กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกได้

4.จัดสิ่งที่จำแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จำแนกได้

5.ผลการจำแนกถูกต้อง

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

แบบประเมินทักษะกระบวนการการคำนวณ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ …  วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…….   ประเมินครั้งที่……

 

เลขที่

 

ชื่อ-นามสกุล

         ตัวบ่งชี้ที่  คะแนน  

หมายเหตุ(ตัวบ่งชี้ )

1 2 3 4 5

รวม

เฉลี่ย

2 2 2 2 2 10   5
                 

 

1.บอกแหล่งที่มาของจำนวนที่ใช้ในการคำนวณได้

2.ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด  การชั่ง หรืออื่น ๆ และระบุหน่วยได้ถูกต้อง

3.นำค่าที่ได้มาจักกระทำให้เกิดค่าใหม่ด้วยการ บวก ลบ คูณ หาร ตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง

4.จำนวนที่ได้จากการคำนวณถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตามต้องการ

5.การคำนวณรวดเร็วเหมาะกับระดับชั้น

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  0.คะแนนถ้านักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้   ให้ 1. ถ้านักเรียนแสดงลักษณะตามตัวบ่งชี้แต่ไม่ชัดเจน   ให้คะแนน 2 คะแนน  ถ้านักเรียนแสดงคุณลักษณะตาม   ตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: