บทคัดย่อโครงงานอิฐฯ

ชื่อโครงงาน      อิฐบล๊อกจากขยะ

ประเภทโครงงาน  สาขาชีวภาพ  เคมี และสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน              1    เด็กชาย   ธีรกานต์     จันทรเพท

2.   เด็กชาย   ศรายุทธ     รักษาชล

3.   เด็กชาย   ฤทธิรงค์    เอียดวุ่น

 

ระดับชั้น                   มัธยมศึกษาปีที่  2

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา          นางศิริพร   สุคนธ์  ( 089 – 2992343 )

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ        นายสุเวคิน  บุญฤทธิ์  นางดารารัตน์  ประยูรทอง

โรงเรียน                   วัดเกาะถ้ำ  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000

E – mail  :  siripornsukon @ gmail. Com

ปีการศึกษา               2553

 

                                                              บทคัดย่อ

โครงงานอิฐบล็อกจากขยะ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาวิธีการทำอิฐบล๊อก 2. เพื่อทดลองการทำอิฐบล๊อกจากขยะ  3. เพื่อนำอิฐบล๊อกจากขยะมาใช้ประโยชน์ในการจัดสวนหย่อม   โดยการ นำขยะจาก   ถุงนม  แก้วพลาสติก  และถ้วยโฟม มาทดลองทำเป็นวัสดุประสานในอิฐบล๊อก และ นำอิฐบล๊อกจากขยะมาประเมินคุณภาพ      โดยการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของก้อนอิฐบล็อกจากขยะที่มีขนาดใหญ่จากการตกกระแทก  เพื่อคัดเลือกอิฐบล๊อกจากขยะวัสดุประสานที่ดีสุด และนำขยะที่เป็นวัสดุประสานทีดีที่สุดมาทำอิฐบล๊อกจากขยะ ผลจากการทดลอง พบว่า อิฐบล๊อกที่มีถ้วยโฟมเป็นวัสดุประสานดีที่สุด

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: