แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21

พฤติกรรมของผู้เรียน

พฤติกรรมจากการสังเกต

1.ทักษะในการสื่อสาร รับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา รวมทั้งเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก แลทัศนะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆได้ดีอีกทั้งสามารถแสดงความสามารถแสดงความคิดเห็นจากการประเมินชิ้นงานทั้งของตนเองและเพื่อนๆได้อย่างมีเหตุผล

 

2.ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information,

Media and Technology Literacy Skills)

 

วิเคราะห์ เลือกใช้ จัดการสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเช่น ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในการสร่งชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.รู้จักการใช้ตัวอักษรในการสร้างานหรือภาพเคลื่อนไหวในการตกแต่งผลงานในการนำเสนอในกลุ่มสาระต่างๆได้ดีและเป็นที่น่าสนใจ
3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบ(Critical Thinking and Systems Thinking) คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีมีขั้นตอน 3.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดและวางแผนจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
4.ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

(Creativity and Intellectual Curiosity)

ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการออกแบบอย่างสร้างสรรค์

ตามความคิดของตนเองและกลุ่มและสามารถคัดเลือกชิ้นงานที่ดี โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก

5.ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา(Problem Identification,

Formulation & Solution)

คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆ ในระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ 5.นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการสร้างชิ้นงานโดยการระดมความคิด มีการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหา โดยนำข้อมูลต่างๆ มาคิดแยกแยะ แสดงความคิดเห็นในการสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: