ตัวชี้วัด ป.5

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สาระที่
๑  จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน
ค ๑.๑
  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๑.  เขียนและอ่านเศษส่วน

จำนวนคละ  และทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

  • · เศษส่วน
    จำนวนคละและ

ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน

  • ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบ

ได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ  ทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
อ่านและเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๒.
เขียนจำนวนนับในรูปของเศษส่วนได้

๓.
เขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
และการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้

๔.
เขียนเศษส่วนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้

๑.
ทักษะการแปลความ
    เขียนรายงานการสำรวจจำนวนต่าง ๆ
ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันว่ามีจำนวนใดบ้างเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกิน
จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
พร้อมออกมานำเสนอ

 

๑.
ทำความเข้าใจความหมาย

๒.
นำเสนอวิธีการอ่านและการเขียน

๓.
ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียน

๔.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการอ่านและการเขียน

 

 

 

 

๒.  เปรียบเทียบ

และเรียงลำดับ

เศษส่วนและ

ทศนิยมไม่เกินสอง

ตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

การเรียงลำดับเศษส่วน

และทศนิยม สามารถใช้ทักษะการเปรียบเทียบได้

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
เขียนทศนิยมในรูปกระจายได้

๒.
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๓.
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้

๑.
ทักษะการเปรียบเทียบ

๒.
ทักษะการเรียงลำดับ

๓.ทักษะการให้เหตุผล

๑.
เขียนแสดง       การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

๒.
เขียนแสดงการสรุปหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

๑.
กำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ

๒.
พิจารณา
เพื่อเปรียบเทียบและ

การเรียงลำดับ

๓. แสดงวิธีการเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.
สรุปหลักเกณฑ์เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๓.  เขียนเศษส่วนในรูป

ทศนิยมและร้อยละ

เขียนร้อยละในรูปเศษส่วน

และทศนิยม และเขียน

ทศนิยมในรูปเศษส่วนและ

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

ร้อยละสามารถเขียน

แสดงในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100
หรือ ในรูปทศนิยมสองตำแหน่ง

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
เขียนเศษส่วนที่
ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและร้อยละ

๒.
เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม

๓.
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ

๑.
ทักษะการแปลความ
๑.
เขียนเศษส่วนใน

รูปทศนิยมและร้อยละ

๒.
เขียนร้อยละใน

รูปเศษส่วนและทศนิยม

๓.
เขียนทศนิยมใน

รูปเศษส่วนและร้อยละ

๔.เขียนแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ

๑.
ทำความเข้าใจความหมายของ

ร้อยละ  เศษส่วน และทศนิยม

๒.
นำเสนอความหมายที่ตรงกัน

หรือสัมพันธ์กันของร้อยละ

เศษส่วน
และทศนิยม

๓. นำเสนอวิธีการเขียน

๔.
ฝึกปฏิบัติการเขียน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์

การเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: