ตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5

    สาระที่ ๑  จำนวนและการดำเนินการ

    มาตรฐาน ค ๑.๒    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ
และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๒.  บวก ลบ คูณ และบวก

ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่

คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกิน

สองตำแหน่ง  พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

การบวก การลบ การคูณ และการบวก ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งใช้วิธีการเดียวกับการบวก
การลบ การคูณ และการบวก ลบ คูณระคนของ จำนวนนับ

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
บวก และลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

๒.
คูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับได้

๓.
คูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้

๔.
บวก ลบ คูณระคนของทศนิยมได้

๑.
ทักษะการแปลความ

๒.
ทักษะการให้เหตุผล

 

๑.
เขียนแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ  และบวก ลบ
คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

๒.
เขียนอธิบายให้เหตุผลถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจความหมายของ

การบวก
การลบ การคูณ  และการ

บวก
ลบคูณระคน

๒.
หาวิธีการนำเสนอความหมาย

ของการบวก
การลบ การคูณ  และ

การบวก
ลบ  คูณระคน

๓. แสดงวิธีการบวก การลบ
การคูณ  และการบวก ลบ คูณระคน

๔.
ฝึกปฏิบัติโดยทำชิ้นงาน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการ

๖.
พิจารณาให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

๓.
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรู้อะไร

การแก้โจทย์ปัญหาระคน สามารถทำ

ได้หลายวิธี
แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับได้

๒.
แก้โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติ ไตรยางค์ได้

๑.
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
๑.
เขียนแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

๒.
เขียนแสดงการ

ให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

๒.
วางแผนในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงหลักการ หรือวิธีการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

๓.
ดำเนินการตามแผนที่วางแผนไว้

๔.
สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

  ๓. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับได้

๔.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ
การหาร เศษส่วน และการบวก ลบ คูณระคนเศษส่วนได้

๕.
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมและสร้างโจทย์ปัญหาได้

๖.
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการหากำไร
ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขายได้

 

     

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: